Ga naar de inhoud

Vertrouwens­persoon

Sociale veiligheid en Vertrouwens­contactpersoon

De C.I.S. zet zich in om een sociaal veilige omgeving voor alle leden te realiseren inclusief vrijwilligers en bestuur. Het realiseren van een sociaal veilige omgeving heeft met name te maken met voorkomen van situaties van ongewenst gedrag en misbruik maar ook het bespreekbaar maken van dit onderwerp. Dit wordt bereikt door het inzetten van onderstaande maatregelen.

De doelgroep van de CIS zijn ouderen en mensen met een beperking. Dit valt onder de categorie: Kwetsbare groepen.

Uitgangspunten beleid sociale veiligheid

 • VOG voor de vrijwilligers van de CIS

  Voor alle vrijwilligers wordt een VOG aangevraagd. De VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) is een verklaring waaruit blijkt dat uw (justitiële) verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Bij de beoordeling van een VOG-aanvraag wordt gekeken of u strafbare feiten op uw naam heeft staan die een risico vormen voor de functie of het doel waarvoor u de VOG aanvraagt.

 • Gedragscode

  De CIS heeft een gedragscode opgesteld waarin afspraken worden gemaakt voor alle vrijwilligers binnen de vereniging. In de gedragscode wordt de zorg, verantwoordelijkheid en bescherming van onze leden omschreven en bevat regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving. Zo wordt bijvoorbeeld vastgelegd waar de grenzen liggen in het fysieke contact. De gedragscode is in te zien via www.zwemvereniging-cis.nl/documenten

 • Aannamebeleid vrijwilligers

  Naast een verplichte VOG (deze wordt vóór de start van de nieuwe vrijwilliger aangevraagd) wordt een  kennismakingsgesprek met de vrijwilliger gehouden. De gedragscode wordt tijdens het gesprek doorgenomen en ondertekend. Mogelijk worden ook referenties ingewonnen met toestemming van de nieuwe vrijwilliger.

 • Vertrouwens­contactpersoon (VCP)

  Een belangrijke stap om sociale veiligheid te borgen is het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon. Bij onze vereniging is Ciska Velzeboer benoemd als vertrouwenscontactpersoon.

  De vertrouwenscontactpersoon (VCP) biedt leden de mogelijkheid om in vertrouwen over grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, discriminatie of seksuele intimidatie te praten. De VCP gaat in gesprek met slachtoffer of beschuldigde en onderzoekt waar de persoon in kwestie terecht kan met zijn hulpvraag en welke mogelijke stappen genomen kunnen worden. Daarnaast helpt de VCP het bestuur grensoverschrijdend gedrag binnen de organisatie te voorkomen aan de hand van het beleid.

  Ciska Velzeboer is bereikbaar via email ciskavelzeboer@quicknet.nl en is uiteraard ook vrijwel wekelijks in het zwembad te vinden.

 • Communicatie over sociale veiligheid

  Het onderwerp sociale veiligheid wordt minimaal eenmaal per jaar op de agenda geplaatst voor een bestuursvergadering, voor de ledenvergadering en voor het overleg met vrijwilligers om na te gaan wat ontbreekt in het beleid, wat vragen oproept én om het onderwerp levend en actueel te houden. De uitstraling is telkens: openheid is belangrijk en het bespreken van hiaten en signaleringen is goed en nodig.